Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.2 Asaru prospektā 64, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7765, kas sastāv no dzīvokļa Nr.2 ar kopējo platību 24,2 m2, kopīpašuma 298/2022 domājamām daļām no dzīvojamās mājas, tajā skaitā 1323/2022 domājamās daļas no mājas funkcionāli saistītās būves ar kadastra apzīmējumu 1300 017 2601 003 un kopīpašuma 143/1698 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 017 2601, kura kopējā platība ir 1698 m2.

Pirmās izsoles sākumcena - 10932 EUR (desmit tūkstoši  deviņi simti trīsdesmit divi euro).

Izsoles solis - 766 EUR (septiņi simti sešdesmit seši euro).

Izsoles reģistrācijas maksa - 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 1093,20 EUR (viens tūkstotis deviņdesmit trīs euro un 20 centi), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 13.novembrī plkst.16.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 8.novembrim plkst.16.00

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 13.11.2019 16:00
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 08.10.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 08.11.2019
Statuss
Bez rezultāta