Dzīvokļa īpašuma Nr.6 Tukuma ielā 12, Jūrmalā pirmā rakstiskā izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.6 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 1685, kas sastāv no dzīvokļa Nr.6 ar kopējo platību 48,3 m2, kopīpašuma 4860/24540 domājamām daļām no dzīvojamās mājas, ar to funkcionāli saistīto palīgceltni ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4404 002 un kopīpašuma 4860/24540 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4404, kura kopējā platība ir 904 m2.

Pirmās izsoles sākumcena - 18001 EUR (astoņpadsmit tūkstoši viens euro).

Izsoles solis - 1261 EUR (viens tūkstotis divi simti sešdesmit viens euro).

Izsoles reģistrācijas maksa - 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 1800,10 EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro un 10 centi), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 13.novembrī plkst.15.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 8.novembrim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 13.11.2019 15:30
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 08.10.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 08.11.2019
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE