Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.19 Engures ielā 9, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 8036, kas sastāv no dzīvokļa Nr.19 ar kopējo platību 53,87 m2, kopīpašuma 5387/389627 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1111 001 un kopīpašuma 5387/389627 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1111, kura kopējā platība ir 4220 m2.

Pirmās izsoles sākumcena - 28800 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti euro).

Izsoles solis - 2016 EUR (divi tūkstoši sešpadsmit euro).

Izsoles reģistrācijas maksa - 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas - 2880 EUR (divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 14.novembrī plkst.15.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 8.novembrim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 14.11.2019 15:30
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 08.10.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 08.11.2019
Statuss
Bez rezultāta