Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.46 Skolas ielā 37, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 8614, kas sastāv no dzīvokļa Nr.46 ar kopējo platību 50,3 m2, kopīpašuma 5030/399431 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1718 001 un kopīpašuma 5030/399431 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1718, kura kopējā platība ir 1262 m2.

Pirmās izsoles sākumcena - 23400 EUR (divdesmit trīs tūkstoši četri simti euro).

Izsoles solis - 1638 EUR (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit astoņi euro).

Izsoles reģistrācijas maksa - 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 2340 EUR (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 20.novembrī plkst.15.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 15.novembrim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 20.11.2019 15:30
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 08.10.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 15.11.2019
Statuss
Bez rezultāta