Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.3 Talsu šosejā ielā 31 k-4, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 4675, kas sastāv no dzīvokļa Nr.3 ar kopējo platību 28,1 m2, kopīpašuma 2809/279364 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0728 004 un kopīpašuma 2809/279364 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0728, kura kopējā platība ir 1293 m2.

Pirmās izsoles sākumcena - 15200 EUR (piecpadsmit tūkstoši divi simti euro). Izsoles solis - 1064 EUR (viens tūkstotis sešdesmit četri euro).

Izsoles reģistrācijas maksa - 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 1520 EUR (viens tūkstotis pieci simti divdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 21.novembrī plkst.15.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 15.novembrim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 21.11.2019 15:30
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 08.10.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 15.11.2019
Statuss
Bez rezultāta