Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.122 Skolas ielā 30, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 1499, kas sastāv no dzīvokļa Nr.122 ar kopējo platību 33,5 m2, kopīpašuma 3350/704656 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3113 001 un kopīpašuma 3350/704656 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3113, kura kopējā platība ir 4084 m2.

Otrās izsoles sākumcena - 14400 EUR (četrpadsmit tūkstoši četri simti euro).

Izsoles solis - 1008 EUR (viens tūkstotis astoņi euro).

Izsoles reģistrācijas maksa - 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 1440 EUR (viens tūkstotis četri simti četrdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 20.novembrī plkst.16.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 15.novembrim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 20.11.2019 16:30
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 08.10.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 15.11.2019
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL683