Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.21 Tallinas ielā 40, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 2560, kas sastāv no dzīvokļa Nr.21 ar kopējo platību 32 m2, kopīpašuma 3200/394700 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3302 001 un kopīpašuma 3200/394700 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3302, kura kopējā platība ir 2223 m2.

Otrās izsoles sākumcena - 12800 EUR (divpadsmit tūkstoši astoņi simti euro).

Izsoles solis - 896 EUR (astoņi simti deviņdesmit seši euro).

Izsoles reģistrācijas maksa - 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 1280 EUR (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 21.novembrī plkst.16.15 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 15.novembrim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 21.11.2019 16:15
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 08.10.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 15.11.2019
Statuss
Pabeigta