Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot trešā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 1368, kas sastāv no dzīvokļa Nr.9 ar kopējo platību 36,9 m2, kopīpašuma 3690/19220 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 0915 001 un ar to funkcionāli saistītajām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 026 0915 002, 1300 026 0915 003, 1300 026 0915 004, un kopīpašuma 3690/19220 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 0915, kura kopējā platība ir 1379 m2.

Trešās izsoles sākumcena – 3 420 EUR  (trīs tūkstoši četri simti divdesmit euro).

Izsoles solis – 342 EUR (trīs simti četrdesmit divi euro).

Izsoles reģistrācijas maksa – 70 EUR (septiņdesmit euro) un izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no trešās izsoles sākumcenas - 342 EUR  (trīs simti četrdesmit divi euro)jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 13.novembrī plkst.16.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 8.novembrim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 13.11.2019 16:30
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 08.10.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 08.11.2019 16:00
Statuss
Bez rezultāta