Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.1 Skolas ielā 28, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 0892, kas sastāv no dzīvokļa Nr.1 ar kopējo platību 54,4 m2, kopīpašuma 529/63141 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3101 001 un kopīpašuma 529/63141 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3101, kura kopējā platība ir 5268 m2.

Otrās izsoles sākumcena - 22080 EUR (divdesmit divi tūkstoši astoņdesmit euro).

Izsoles solis - 1546 EUR (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit seši euro).

Izsoles reģistrācijas maksa - 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 2208 EUR (divi tūkstoši divi simti astoņi euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2020.gada 9.janvārī plkst.15.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2020.gada 3.janvārim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 09.01.2020 15:30
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 12.11.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 03.01.2020 16:00
Statuss
Pabeigta