Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, kas sastāv no ēkas (dispečerpunkts) ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4907 001 un 465/980 domājamām daļām no zemes gabala Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 4907, kura kopējā platība ir 980 m2.

Pirmās izsoles sākumcena - 59 877 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit septiņi euro).

Izsoles solis – 4 192 EUR (četri tūkstoši viens simts deviņdesmit divi euro).

Izsoles reģistrācijas maksa – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 5 987,70 EUR (pieci tūkstoši deviņi simti astoņdesmit septiņi euro un 70 centi), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2020.gada 7.janvārī plkst.16.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2020.gada 3.janvārim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 07.01.2020 16:00
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 12.11.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 03.01.2020
Statuss
Bez rezultāta