Zemesgabala 23.līnija 1A, Jūrmalā, otrā mutiskā izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs zemesgabals 23.līnija 1A, Jūrmalā, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, kadastra Nr. 1300 004 0162, ar kopējo platību 1207 m2.

Otrās izsoles sākumcena – 166880 EUR (viens simts sešdesmit seši tūkstoši astoņi simti astoņdesmit euro).

Izsoles solis – 8344 EUR (astoņi tūkstoši trīs simti četrdesmit četri euro).

Izsoles reģistrācijas maksa – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 16688 EUR (sešpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit astoņi euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami trīsdesmit dienu laikā no izsoles dienas vai ar atlikto maksājumu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem.

Izsole notiks 2020.gada 8.aprīlī plkst.16.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2020.gada 3.aprīlim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 08.04.2020 16:00
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 21.02.2020
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 03.04.2020
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE