Dzīvokļa īpašuma Nr.2 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmā rakstiskā izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka trīs dzīvokļu dzīvojamā mājā Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, tiek atsavināti, visi dzīvokļa īpašumi, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu Nr.2 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 8158, kas sastāv no dzīvokļa Nr.2 ar kopējo platību 46,2 m2, kopīpašuma 462/974 domājamām daļām no dzīvojamās mājas un ar to funkcionāli saistītajām palīgceltnēm un kopīpašuma 462/974 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3611, kura kopējā platība ir 1652 m2.

Pirmās izsoles sākumcena – 7 486 EUR (septiņi tūkstoši četri simti astoņdesmit seši euro).

Izsoles solis - 525 EUR (pieci simti divdesmit pieci euro).

Izsoles reģistrācijas maksa - 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 748,60 EUR (septiņi simti četrdesmit astoņi euro un sešdesmit centi), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2020.gada 23.aprīlī plkst.15.45 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2020.gada 17.aprīlim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami Šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 23.04.2020 15:45
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 24.02.2020
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 17.04.2020
Statuss
Izsludināta
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE