Dzīvokļa īpašuma Nr.144 Lauku ielā 35, Jūrmalā trešā rakstiskā izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot trešā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.144 Lauku ielā 35, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 2264, kas sastāv no dzīvokļa Nr.144 ar kopējo platību 96,2 m2, kopīpašuma 9230/1020430 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 2005 001 un kopīpašuma 9230/1020430 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 2005, kura kopējā platība ir 7781 m2.

Trešās izsoles sākumcena - 26 100 EUR (divdesmit seši tūkstoši viens simts euro). Izsoles solis - 1 827 EUR (viens tūkstotis astoņi simti divdesmit septiņi euro).

Izsoles reģistrācijas maksa - 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 2 610  EUR (divi tūkstoši seši simti desmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2020.gada 22.aprīlī plkst.16.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2020.gada 17.aprīlim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 22.04.2020 16:00
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 24.02.2020
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 17.04.2020
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL234

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE