Ēku (būvju) īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā trešā rakstiskā izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek pagarināts pieteikšanās termiņš.

 

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot trešā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs ēku (būvju) īpašums Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 514 1301, kas sastāv no administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 1300 014 1304 001, ar kopējo platību 470,8 m2, noliktavas ēkas, kadastra apzīmējums 1300 014 1304 002, ar kopējo platību 68,02 m2 un šķūņa, kadastra apzīmējums 1300 014 1304 004, ar kopējo platību 15,5 m2.

Trešās izsoles sākumcena - 79 200 EUR (septiņdesmit deviņi tūkstoši divi simti euro);

Izsoles solis – 5544 EUR (pieci tūkstoši pieci simti četrdesmit četri euro);

Izsoles reģistrācijas maksa – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas - 7920 EUR (septiņi tūkstoši deviņi simti divdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas vai ar atlikto maksājumu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem.

Izsole notiks 2020.gada 22.jūlijā plkst.16.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2020.gada 15.jūlijam plkst.17.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 22.07.2020 16:00
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 21.05.2020
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 15.07.2020 17:00
Statuss
Izsludināta
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE