Dzīvokļa īpašuma Nr.29 Nometņu ielā 11, Jūrmalā pirmā rakstiskā izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.29 Nometņu ielā 11, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7801, kas sastāv no dzīvokļa Nr.29 ar kopējo platību 52,4 m2, kopīpašuma 5240/627740 domājamām daļām no dzīvojamās mājas un kopīpašuma 5240/627740 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1809, kura kopējā platība ir 5793 m2.

Pirmās izsoles sākumcena – 24 500 EUR (divdesmit četri tūkstoši pieci simti euro).

Izsoles solis - 1715 EUR (viens tūkstotis septiņi simti piecpadsmit euro).

Izsoles reģistrācijas maksa - 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 2450 EUR (divi tūkstoši četri simti piecdesmit eurojāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2020.gada 17.jūnijā plkst.15.15 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2020.gada 12.jūnijam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 17.06.2020 15:15
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 08.05.2020
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 12.06.2020
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL357

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE