Dzīvokļa īpašuma Nr.34 Tallinas ielā 7 k-4, Jūrmalā pirmā rakstiskā izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.34 Tallinas ielā 7 k-4, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 2921, kas sastāv no dzīvokļa Nr.34 ar kopējo platību 49,1 m2, kopīpašuma 4910/36650 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0602 005, tajā skaitā 4910/181510 domājamās daļas no mājas funkcionāli saistītām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 0602 006, 1300 021 0602 007, 1300 021 0602 010  un kopīpašuma 4910/181510 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0602, kura kopējā platība ir 5820 m2.

Pirmās izsoles sākumcena - 10744 EUR (desmit tūkstoši septiņi četrdesmit četri euro).

Izsoles solis - 753 EUR (septiņi simti piecdesmit trīs euro).

Izsoles reģistrācijas maksa - 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 1074,40 EUR (viens tūkstotis septiņdesmit četri euro un četrdesmit centi), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2020.gada 18.jūnijā plkst.15.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2020.gada 12.jūnijam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 18.06.2020 15:00
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 08.05.2020
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 12.06.2020
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL358

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE