Dzīvokļa īpašuma Nr.62 Tallinas ielā 9, Jūrmalā pirmā rakstiskā izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.62 Tallinas ielā 9, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 3005, kas sastāv no dzīvokļa Nr.62 ar kopējo platību 38,8 m2 un kopīpašuma 3880/285900 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 7004 001.

Pirmās izsoles sākumcena - 13900 EUR (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti euro). Izsoles solis - 973 EUR (deviņi simti septiņdesmit trīs euro).

Izsoles reģistrācijas maksa - 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 1390 EUR (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2020.gada 18.jūnijā plkst.15.15 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2020.gada 12.jūnijam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 18.06.2020 15:15
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 08.05.2020
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 12.06.2020
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE