Dzīvokļa īpašuma Nr.6 Tukuma ielā 12, Jūrmalā trešā rakstiskā izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek pagarināts pieteikšanās termiņš.

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek pagarināts pieteikšanās termiņš un atsavināts, pārdodot trešā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.6 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 1685, kas sastāv no dzīvokļa Nr.6 ar kopējo platību 48,3 m2, kopīpašuma 4860/24540 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4404 001 un ar to funkcionāli saistīto palīgceltni ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4404 002 un kopīpašuma 4860/24540 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4404, kura kopējā platība ir 904 m2.

Trešās izsoles sākumcena – 10 801 EUR  (desmit tūkstoši astoņi simti viens euro).

Izsoles solis – 757 EUR (septiņi simti piecdesmit septiņi euro).

Izsoles reģistrācijas maksa – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no trešās izsoles sākumcenas – 1080,10 EUR  (viens tūkstotis astoņdesmit euro un desmit centi)jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2020.gada 5.augustā plkst.15.45 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2020.gada 31.jūlijam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 04.11.2020 15:00
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 13.10.2020
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 30.10.2020 16:00
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL684

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE