Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, kas sastāv no zemesgabala, kadastra Nr. 1300 004 6503, kura kopējā platība ir 2473 m2.

Pirmās izsoles sākumcena – 101 613 EUR (viens simts viens tūkstotis seši simti trīspadsmit euro).

Izsoles solis – 5081 EUR (pieci tūkstoši astoņdesmit viens euro).

Izsoles reģistrācijas maksa – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 10 161,30  EUR (desmit tūkstoši viens simts sešdesmit viens euro un 30 centi), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami trīsdesmit dienu laikā no izsoles dienas vai ar atlikto maksājumu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem.

Izsole notiks 2020.gada 5.augustā plkst.15.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2020.gada 31.jūlijam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 05.08.2020 15:30
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 01.06.2020
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 31.07.2020
Statuss
Bez rezultāta