Darbība

  • Komisija organizē un vada pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas procesu saskaņā ar LR likumu “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, LR likumu "Valsts un pašvaldību privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu", Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 16.janvāra lēmumu Nr.37 “Par pašvaldības īpašumu privatizācijas kārtību” un citiem likumdošanas aktiem, kas regulē pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas kārtību.
  • Komisijas lēmumi tiek pieņemti objektīvi izvērtējot iesniegtos priekšlikumus, ievērojot Latvijas Republikas likumus, citus komisijai saistošos likumdošanas aktus un Jūrmalas pilsētas attīstības intereses.

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikums Nr. 6 Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmums Nr.655 Par privatizācijas komisiju