Ģimene

Adopcija, aizgādnība, aizbildnība, bērnu interešu aizstāvība 

Dzimtsarakstu arhīva pakalpojumi

Ģimene un bērni, civilstāvoklis

Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti

Sociālā palīdzība un pakalpojumi, veselība, nodarbinātība

Sociālie pakalpojumi

Pabalsti, pašvaldības palīdzība

Veselība

Nodarbinātība

Nodokļi, nodevas, nomas maksas

Nodevas, caurlaides iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalā

Nekustamā īpašuma nodoklis

Nomas maksa

Mājoklis, nekustamais īpašums, drošība

Deklarētā dzīvesvieta, mājoklis

Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā

Nekustamā īpašuma pirkšana, pārdošana, īre, noma

Drošība un kārtība

Būvniecība

Pašvaldības publiskie reģistri

Teritorijas plānošana

Projektēšana

Būvinspekcija (ēkām un inženierbūvēm)

Kultūrvēsturiskais mantojums

Arhīvs

Reklāmas objekti

Ģeodēzija

Projektu skaņošana

Atzinumi

Atļaujas, saskaņojumi, reģistrācija, licences

Asenizatoru reģistrācija

Atļaujas tirdzniecībai

Jauniešu nodarbinātība

Koku ciršanas atļaujas

Makšķerēšana un zveja

Publiskie pasākumi

Reklāmas objekti

Sadarbības līguma slēgšana par priekšrocību nodrošināšanu Jūrmalas iedzīvotāja kartes lietotājiem

Simbolikas izmantošanas atļauja

Tirgus statuss

Transports

Kultūras, izglītības un sporta iestāžu pakalpojumi

Maksas pakalpojumi; telpu noma pasākumu organizēšanai.

Pašvaldības informācijas pakalpojumi

Apmeklētāju apkalpošana

Pašvaldības publiskie reģistri

Publiskie interneta pieejas punkti

Kopēšana

Pašvaldības atbalsts

Braukšanas maksas atvieglojumi

Jūrmalas iedzīvotāja karte

Ēdināšanas maksas atvieglojumi

Atbalsts dažādu projektu īstenošanai

Naudas balvas

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE