Sociālie pakalpojumi

Pabalsti, pašvaldības palīdzība

Veselība

Nodarbinātība

Situācija Pakalpojums
Sociālie pakalpojumi

Aprūpe mājās

Asistenta pakalpojuma administrēšana

Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Dienas centrs pensijas vecuma personām
Dienas centrs bērniem
Dienas centrs personām ar garīgās veselības traucējumiem
Grupu dzīvoklis
Higiēnas centrs
Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem

Īslaicīgs sociālās un veselības aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām

Pieaugušo institucionālā aprūpe (pansionāts)
Sociālās aprūpes pakalpojumi bērniem, kuri nonākuši krīzes situācijā 
Nakts patversme sievietēm un vīriešiem
Pavadoņa pakalpojums
Servisa dzīvoklis
Sociālais darbs ar klientiem
Sociālā rehabilitācija noteiktām personu grupām par valsts budžeta līdzekļiem
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem un pilngadīgām personām, kuri atkarīgi no psihoaktīvām vielām 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā vai rehabilitācijas institūcijā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām
Specializētā darbnīca
Transporta pakalpojumi personām ar apgrūtinātu pārvietošanos 

Zupas virtuves pakalpojumi

 

Pabalsti, pašvaldības palīdzība

Pašvaldības palīdzība pilsētas iedzīvotājiem, neizvērtējot ģimenes ienākumus:

 • pabalsts garā slimo rīcības nespējīgo personu aizgādnim;
 • palīdzība audžuģimenei;
 • pabalsts aizbildnim;
 • pabalsts degvielas iegādei speciāli pielāgotam vieglajam automobilim;
 • pabalsts jaundzimušo aprūpei;
 • pabalsts politiski represētajām personām;
 • pabalsts ilgdzīvotājiem;
 • pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā
 • pabalsts skolas piederumu iegādei daudzbērnu ģimenēm;
 • pabalsts kultūras un sporta pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm;
 • pabalsts ģimenēm, kurās bērns uzsāk mācības pirmajā klasē;
 • pabalsts personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā; 
 • pabalsts veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām;
 • pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem,
 • Pabalsti senioriem un skolēniem ārkārtējā situācijā
Sociālās garantijas bāreņiem
Sociālā palīdzība
 • garantētā minimālā ienākuma pabalsts(GMI);
 • dzīvokļa pabalsts;
 • veselības aprūpes pabalsts;
 • pabalsts personām ar funkcionāliem traucējumiem;
 • pabalsts uzturam;
 • vienreizēji pabalsti;
 • pabalsts izglītības ieguves atbalstam;
 • pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;
 • apbedīšanas pabalsts;
 • trūcīgas vai  maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana;
 • pabalsts pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas; 
 • pabalsts pases noformēšanai.

Palīdzība ārkārtējās situācijas laikā

 

Veselība

Veselību veicinoši pakalpojumi

 • ergoterapeita  pakalpojums
 • fizioterapeita pakalpojums
 • ortodontijas pakalpojums
 • veselību veicinošu pasākumu komplekss senioriem 
 • veselību veicinošu pasākumu komplekss topošajām māmiņām  
 • vingrošana ūdenī
 • zobu protezēšanas pakalpojums

 

Nodarbinātība Darba piedāvājumi