Deklarētā dzīvesvieta, mājoklis

Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā

Nekustamā īpašuma pirkšana, pārdošana, īre, noma

Drošība un kārtība

Situācija Pakalpojums
Deklarētā dzīvesvieta, mājoklis Deklarētās dzīvesvietas izziņas izsniegšana
Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Dzīvesvietas deklarēšana
Dzīvesvietas deklarēšana personas dzīves vietā
Pašvaldības dzīvojamās telpas apmaiņa
Dzīvojamās telpas īres līguma grozīšana sakarā ar īrnieka maiņu
 
Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā:

 

atbalsts dzīvojamās platības remontam
bērniem bāreņiem

denacionalizēto māju īrniekiem

maznodrošinātām personām ar invaliditāti
maznodrošinātām personām, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas
maznodrošinātām personām, kuru apgādībā ir nepilngadīgs bērns
pensijas vecumu sasniegušām maznodrošinātām personām
politiski represētām personām
repatriantiem

sociālās dzīvojamās telpas īre

speciālista nodrošināšana ar dzīvojamo telpu

vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršana

 

Nekustamā īpašuma pirkšana, pārdošana, īre, noma Izziņa par zemes iegūšanu īpašumā (nepilsoņiem)
Lēmuma izsniegšana par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām

Pašvaldības publiskie reģistri:

Pašvaldības nekustamie īpašumi

Atsavināšanai nododamie pašvaldības īpašumā esošie nekustamie īpašumi,

Līdzvērtīgas zemes fonds

Tirdzniecības vietas

Pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšana 
Pludmales nogabalu iznomāšana
Ūdenstilpju noma
Zemes komisijas lēmumu poieņemšana
 
Drošība un kārtība Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšana