Asenizatoru reģistrācija

Atļaujas tirdzniecībai

Jauniešu nodarbinātība

Koku ciršanas atļaujas

Makšķerēšana un zveja

Publiskie pasākumi

Reklāmas objekti

Sadarbības līguma slēgšana par priekšrocību nodrošināšanu Jūrmalas iedzīvotāja kartes lietotājiem

Simbolikas izmantošanas atļauja

Tirgus statuss

Transports

Situācija Pakalpojums
Atļaujas tirdzniecībai

Atļaujas izsniegšana tirdzniecībai publiskās vietās:

  • Ielu tirdzniecībai (t.sk. pasākuma laikā)

  • Ielu tirdzniecības organizēšanai (t.sk. pasākuma laikā)

  • Ielu tirdzniecībai no transportlīdzekļa

  • Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai ar piesaisti pastāvīgai pakalpojuma sniegšanas vietai

  • Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai no pārvietojamā tirdzniecības treilera

  • Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pasākumu laikā (t.sk. no pārvietojamā tirdzniecības treilera)

Saskaņojums alkoholisko dzērienu tirdzniecībai novietnē 

Tirgus statuss un tā piešķiršanas kārtība
 
Sadarbības līgumi Sadarbības līguma slēgšana par priekšrocību un atlaižu nodrošināšanu Jūrmalas iedzīvotāja kartes lietotājiem
 
Jauniešu nodarbinātība Jauniešu nodarbinātības pasākumi vasaras sezonā
 
Koku ciršanas atļaujas Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas saņemšana
Būvniecības ieceres (projekta) skaņošana Koku vērtēšanas komisijā
Koku vainagu veidošanas darbu saskaņošana
 
Makšķerēšana un zveja Licencētās makšķerēšanas organizēšana un uzraudzīšana Varkaļu kanālā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

Rūpnieciskās zvejas rīku limitu sadale

 

Publiskie pasākumi Publisku pasākumu saskaņošana
Sapulču, gājienu un piketu organizēšanas saskaņošana
 
Reklāmas objekti Reklāmas objektu izvietošana publiskās vietās
 
Simbolikas izmantošanas atļauja

Atļauja par pašvaldības simbolikas, karoga un ģerboņa attēla vai to elementu izmantošanu

 

Transports Caurlaides iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalā

Speciālā atļauja (licence) pasažieru komercpārvadājumiem

Licences kartītes izsniegšana

Speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes anulēšana
 
Asenizatoru pakalpojumi Asenizatoru reģistrācija