Pakalpojums

Asistenta pakalpojuma mērķis ir veicināt personu ar invaliditāti sociālās integrācijas iespējas un virzību uz neatkarīgu dzīvi, nodrošinot personām tiesības saņemt asistenta pakalpojumu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi.

Kam nepieciešams

Personām, kurām Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija sniedz atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību personai, ja tai asistents nepieciešams tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi, un kura atbilst šādiem kritērijiem:

 - noteikta I invaliditātes grupa redzes traucējumu dēļ;

 - noteikta I vai II invaliditātes grupa un ir kāds no šādiem funkcionēšanas ierobežojumiem:

1) ir slimības vai anatomiskie defekti, uz kuru pamata ir izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās;

2) ir abu augšējo ekstremitāšu anatomiski defekti: amputācijas stumbri plaukstu pamata līmenī vai augstāk;

3) ir garīgās veselības traucējumi.

Joma

Sociālie pakalpojumi

Kas man jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu

Persona vai tās likumiskais pārstāvis Labklājības pārvaldei iesniedz iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Ja dokumentus iesniedz personas likumiskais pārstāvis, tad uzrāda pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (iesniedz kopiju). Iesniegumu paraksta asistents un asistējamā persona.

Kā varu pakalpojumu pieprasīt elektroniski, izmantojot internetu

Nevar

Kādi dokumenti man nepieciešami

1. pase

2. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums

3. darba devēja apliecinājums, ka persona ir darba ņēmējs, ja persona strādā
4. izglītības iestādes apliecinājums, ja persona mācās
5. dienas aprūpes centra vai cita pakalpojuma sniedzēja apliecinājums, ja persona apmeklē attiecīgu institūciju
6. institūcijas apliecinājums par personas iesaistīšanos dažādos pasākumos

7. citi dokumenti pēc nepieciešamības

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa

Iesnieguma veidlapa 

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti

Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā "

Kāda ir pakalpojuma maksa

Pakalpojuma izmaksas sedz Labklājības ministrija

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldē Talsu šoseja 31,k. 25.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes Sociālais dienests,
Silvija Aberiņa, Patrīcija Sprince, Drosma Pučko;

tālrunis 67767347