Atbalsts pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē
Pakalpojuma veids Atbalsts pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē
Kam nepieciešams  Atbalsts ir paredzēts norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātajā izglītības iestādē
Joma Izglītība
Kas man jādara, lai varētu saņemt atļauju? 1. bērna likumīgais pārstāvis iesniedz domē iesniegumu
2. Ja atbalsts ir piešķirts, domes izpilddirektors Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārdā, bērna likumīgais pārstāvis un privātā izglītības iestāde slēdz trīspusēju līgumu
Kā varu pakalpojumu pieprasīt elektroniski, izmantojot internetu?  Nosūtot iesniegumu uz e-pasta adresi pasts@jurmala.lv
Kādi dokumenti man nepieciešami? 1. atteikums no pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
2. apliecinājums no privātās izglītības iestādes par pakalpojumu sniegšanu attiecīgajam bērnam
Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa? Iesnieguma veidlapa pašvaldības atbalsta privātajai izglītības iestādei piešķiršanai 
Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti? 1. Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 21.aprīļa saistošie noteikumi Nr.10 "Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu"
2. 2016.gada 20.oktobra saistošie noteikumi Nr.38 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas"
Kāda ir pakalpojuma maksa?   bezmaksas
Lēmuma pieņemšanas termiņš  Lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem domes Izglītības pārvaldes vadītājs. Par pieņemto lēmumu Izglītības pārvalde piecu darba dienu laikā elektroniski informē bērna likumīgo pārstāvi un privāto izglītības iestādi.
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas? Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5
Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?   Izglītības pārvalde Dubultu prosp.1

 

 

 

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE