Konkurss

Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā

Pretendents

Komersants vai komersantu apvienība, kas ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un:

 • kura projektu īstenos Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā;
 • kuras īpašumā, nomā vai valdījumā ir publiski pieejami iekštelpu vai ārtelpu objekti;
 • kuram nav nodokļu parādi un nenokārtotas saistības pret pašvaldību.

Joma

Uzņēmējdarbības attīstība

Uzsaukums

Jūrmalas pilsētas dome izsludina konkursu uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Jūrmalā, piešķirot līdzfinansējumu uzņēmējiem inovatīvu un radošu tūrisma aktivitāšu īstenošanai atbilstoši Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plānā 2018.–2020.gadam un Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.–2030.gadam noteiktajiem mērķiem.

Uzsaukums 

Prioritātes

 1. Jaunu, dekoratīvu apgaismojuma elementu ierīkošana Jūrmalas pilsētā;
 2. Jaunu, izklaidējošu iekštelpu aktivitāšu izveide Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

01.02.2020.–01.04.2020.

Atbalsta intensitāte

50% no kopējām projekta budžeta attiecināmajām izmaksām

Vērtēšana

I kārta – saskaņā ar administratīvajiem kritērijiem atbilstoši nolikuma 39.punktam;

II kārta – saskaņā ar kvalitatīvajiem kritērijiem atbilstoši konkursa prioritāšu uzsaukumam;

Kas jādara, lai varētu saņemt līdzfinansējumu?

Iepazīsties ar:

Sagatavo un iesniedz:

Citus dokumentus, piemēram:

 • cenu aptaujas un/vai piedāvājumus;
 • fotogrāfijas, shēmas, vizualizācijas, rasējumus u.c. informāciju, kas raksturo projektu;
 • ja pretendents projektu īsteno partnerībā ar citiem komersantiem, visu partneru parakstīta vienošanās, kurā norādīts partneru tiesību un atbildības apjoms, un viens pilnvarotais pārstāvis, kurš paraksta visus ar projektu saistītos dokumentus, tajā skaitā līgumu, un atbild par projekta īstenošanu;
 • ja pretendents projekta aktivitātes veic citai personai piederošā nekustamā īpašumā, nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apliecinošs dokuments atbilstoši nolikuma 32.punktam;
 • ja projektā paredzēts veikt būvdarbus, tai skaitā atjaunošanu un pārbūvi, pretendents pievieno, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, saskaņotu būvniecības dokumentu vai apliecinājumu, ka nepieciešamā dokumentācija tiks izstrādāta, saskaņota un iesniegta, ja tiks apstiprināts domes līdzfinansējums.

Pēc projekta apstiprināšanas, noslēdz līgumu  ar Jūrmalas pilsētas domi par līdzfinansējuma piešķiršanu.

Projekta īstenošanas laikā:

 • projekta īstenošanās vietās nodrošināt vizuālo informāciju par pašvaldības atbalstu atbilstoši 4.pielikumam ;
 • vismaz reizi ceturksnī publicē informāciju par projektu savos klientu informēšanas kanālos un materiālos, norādot atsauci uz projektu un norādi uz pašvaldības līdzfinansējumu.

Pēc projekta īstenošanas iesniedz:

 • projekta īstenošanas gala atskaiti  par projekta aktivitātēm 20 (divdesmit) dienu laikā pēc projekta aktivitāšu īstenošanas;
 • izdevumus pamatojošo dokumentu apstiprinātas kopijas (līgumi, rēķini, saņemto pakalpojumu attaisnojuma dokumenti, čeki, pavadzīmes u.tml.) atbilstoši likuma “Par grāmatvedību” 7.panta nosacījumiem,
 • projekta īstenošanas norēķinu konta izdruku par visiem projekta laikā veiktajiem darījumiem;
 • fotoattēlus no projekta īstenošanas vietas.

Pieteikumu iesniegšana

Pieteikumus līdz pieteikšanās termiņa beigām var iesniegt šādi:

 • personīgi domes Apmeklētāju apkalpošanas centros ar norādi “Pieteikums uzsaukumam “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā””;
 • nosūtot pa pastu adresētu domei, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV– 2015 ar norādi “Pieteikums uzsaukumam “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā””;
 • elektroniskā formā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv ar norādi “Pieteikums uzsaukumam “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā””. Ja pieteikumu iesniedz elektroniskā dokumenta formā, to noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, paraksta ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.

Saistītie dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra nolikums Nr.38 "Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā".

Atbalsta ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā vērtēšanas komisija 

Konkursa uzsaukums par prioritātēm 

Papildus informācija

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa, e-pasts: uznemeji@jurmala.lv, tālr. 67511490

Informatīva tikšanās

2020.gada 28.janvārī plkst. 11:30 LIAA Jūrmalas biznesa inkubatorā (Piestātnes iela 11A, Jūrmalā)

 

Informējam, ka personas dati tiks apstrādāti Jūrmalas pilsētas domes noteiktā mērķa īstenošanai: Pašvaldības līdzfinansēto projektu administrēšana.

Datu apstrādes pārzinis: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, Jūrmalas pilsēta, Jomas iela 1/5,  pasts@jurmala.lv ,  67093816, 67093843.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: personasdati@jurmala.lv, 67093849;

Detalizētāka informācija par personas datu apstrādēm ir atrodama www.jurmala.lv.