Dienas aprūpes centrs personām ar garīgās veselības traucējumiem

Pakalpojuma veids

Dienas aprūpes centrs personām ar garīgās veselības traucējumiem

Ko ietver šis pakalpojums

Dienas aprūpes centrā personām ar garīgas veselības traucējumiem tiek nodrošināti sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dienas laikā invalīdiem ar garīgās veselības traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības vai profesionālās rehabilitācijas centrus. Pakalpojums tiek sniegts personām no 15 gadu vecuma.

Pakalpojums veicina personu ar garīgās veselības traucējumiem sociālo prasmju un iemaņu attīstību, un nodrošina brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Pilngadīgām personām pakalpojums tiek piešķirts, ja tām ir noteikts pirmais, otrais vai trešais aprūpes līmenis. Nepilngadīgām personām pakalpojums tiek piešķirts, izvērtējot personas vajadzības. 

Joma

Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija

Kas man jādara, lai varētu saņemt šo pakalpojumu

Jāvēršas Labklājības pārvaldē  un jāiesniedz:

1. iesnieguma veidlapa 
2. uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi).

Kādi dokumenti man nepieciešami, lai saņemtu pakalpojumu

1. iesniedz psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālo (psihiatrisko) kontrindikāciju neesību pakalpojuma saņemšanai, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
2. Iesniedz ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa

Labklājības pārvaldē

Kur iesniegt dokumentus un ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu

Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā Mellužu pros.83

tālr. 67767316, 67767347, Lita Fecere.

Kāda ir pakalpojuma maksa

Pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada saistošie noteikumi Nr. 2 "Sociālo pakalpojumu saņemšanas un finansēšanas kārtība" VI nodaļa

Lēmuma pieņemšanas termiņš 

10 darba dienas

Kas sniedz pakalpojumu

Pašvaldības iestāde "Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs", Dūņu ceļš 2, Ķemeros.

 

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2020
PILSĒTAS KARTE