Pakalpojums 

Dienas centra pakalpojums romu tautības Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem  nodrošina sociālā atbalsta sniegšanu romu tautības Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem, veicina to sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu, zināšanu un sociālo prasmju apguvi, nodrošina personīgās higiēnas iespējas, mazina sociālo atstumtību, veicina veiksmīgu integrāciju sabiedrībā un iekļaušanos darba tirgū.

Kam nepieciešams Pakalpojums tiek piešķirts personām, kurām ir nepieciešams atbalsts to problēmu risināšanā.
Joma Sociālie pakalpojumi
Kas man jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu persona vai tās likumiskais pārstāvis Labklājības pārvaldei iesniedz iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Ja dokumentus iesniedz personas likumiskais pārstāvis, tad uzrāda pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (iesniedz kopiju)
Kā varu pakalpojumu pieprasīt elektroniski, izmantojot internetu Nevar
Kādi dokumenti man nepieciešami Pase
Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa Iesnieguma veidlapa 
Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Sociālo pakalpojumu saņemšanas un finansēšanas kārtība"
Kāda ir pakalpojuma maksa Pakalpojuma izmaksas sedz pašvaldība
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā Mellužu prosp. 83
Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes Sociālais dienests  Mellužu prosp. 83,
IV kabinets, L.Fecere, tālrunis 67767372