Grupu dzīvoklis
Kategorija: Grupu dzīvoklis

Pakalpojums

Grupu dzīvokļa pakalpojums nodrošina mājokli un atbalstu sociālo problēmu risināšanā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētā vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas institūcijā bija Jūrmalas pilsētas administratīvā teritorijā un kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā

Kam nepieciešams

  

1. ja garīgās veselības traucējumu dēļ pilngadīgai personai ir objektīvas grūtības patstāvīgi nodrošināt neatkarīgu dzīvi

2. ja persona ir saņēmusi sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pusceļa mājā personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas rezultātā personai šis pakalpojums vairs nav nepieciešams;

3. ja persona ir saņēmusi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieaugošo aprūpes institūcijā personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas rezultātā personai šis pakalpojums turpmāk nav nepieciešams;

Joma

Sociālie pakalpojumi

Kas man jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

persona vai tās likumiskais pārstāvis Labklājības pārvaldei iesniedz iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu un uzrāda personu apliecinošo dokumentu. Ja dokumentus iesniedz personas likumiskais pārstāvis, tad uzrāda pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (iesniedz kopiju)

Kā varu pakalpojumu pieprasīt elektroniski, izmantojot internetu?

Nevar

Kādi dokumenti man nepieciešami?

1. iesniegums;

2. ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli, funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvas slimības) neesamību;

3. psihiatra atzinums par personas psihisko veselību un speciālo (psihiatrisko) kontrindikāciju neesību pakalpojumu saņemšanai;
4. ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas personai noteikto aprūpes līmeņa un vajadzību novērtējumu, ja pakalpojums tiek pieprasīts 15.3 4.2. un 15.3 4.3.apakšpunktā noteiktajā gadījumā.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Iesnieguma veidlapa 

Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?

Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem "

Kāda ir pakalpojuma maksa?

Pakalpojuma izmaksas sedz pašvaldība un klienta līdzmaksājums 21,80 euro mēnesī.

Pakalpojumu sniedz Pašvaldības iestāde "Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs", Strēlnieku prosp. 38.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes Sociālo pakalpojumu daļā,Talsu šoseja 31, k.25

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes Sociālo pakalpojumu daļa,Talsu šoseja 31, k.25

L.Fecere, tālrunis 67767347

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2020
PILSĒTAS KARTE