Pakalpojums  Higiēnas centra pakalpojums ir pasākumu kopums personas higiēnas nodrošināšanai, lai uzlabotu tās sociālo funkcionēšanu. Pakalpojums ietver dušas izmantošanu ar funkcionālo pauzi (īslaicīgs, līdz vienai stundai, pasākums slodzes seku kompensēšanai, kuras laikā persona atrodas atpūtas telpā ar iespēju saņemt siltu dzērienu (tēju), matu griešanu, veļas mazgāšanu un veļas žāvēšanu pakalpojuma sniedzēja darbinieka vai sociālā aprūpētāja uzraudzībā.
Kam nepieciešams 1. trūcīgas vai maznodrošinātās ģimenes (personas);
2. atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti;
3. atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma personas;
4. krīzes situācijā nonākušas personas;
5. personas bez noteiktas dzīves vietas, kuru pēdējā reģistrētā dzīvesvieta bija Jūrmalas pilsētā, un tās ir sasniedzamas Jūrmalas administratīvajā teritorijā.
Joma Sociālie pakalpojumi
Kas man jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu persona vai tās likumiskais pārstāvis Labklājības pārvaldei iesniedz iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu un uzrāda personu apliecinošo dokumentu. Ja dokumentus iesniedz personas likumiskais pārstāvis, tad uzrāda pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (iesniedz kopiju)
Kā varu pakalpojumu pieprasīt elektroniski, izmantojot internetu Nevar
Kādi dokumenti man nepieciešami Pase
Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa Iesnieguma veidlapa 
Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Sociālo pakalpojumu saņemšanas un finansēšanas kārtība"
Kāda ir pakalpojuma maksa Pakalpojuma izmaksas sedz pašvaldība
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā Talsu šosejā 31, k.25 
Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā Talsu šosejā 31, k.25 , L.Fecere, tālrunis 67767316