Pakalpojuma veids

Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pieaugušajiem

Ko ietver šis pakalpojums  

Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām ir terminēts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām, kurām vecuma, funkcionālu traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir objektīvas grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības un uzlabot vai atjaunot sociālo funkcionēšanu.

Pakalpojums ietver: personas izmitināšanu 24 stundas diennaktī; sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu personai pēc individuāla sociālā rehabilitācijas vai sociālās aprūpes plāna; ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde.

Joma

Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija

Kas man jādara, lai varētu saņemt šo pakalpojumu

Jāvēršas Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā  un jāiesniedz:

1. iesniegums (veidlapa );
2. uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi).

Kādi dokumenti man nepieciešami, lai saņemtu pakalpojumu

1. iesniedz ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību;
2. iesniedz psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālo (psihiatrisko) kontrindikāciju neesību pakalpojuma saņemšanai, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
3. jāiesniedz citus dokumentus pēc Labklājības pārvaldes pieprasījuma

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa

veidlapa 

Kur iesniegt dokumentus un ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu

Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā Mellužu prosp.83 
Sīkāka informācija pa tālruni 67767316, 67767347, Lita Fecere.

Kāda ir pakalpojuma maksa 

Pakalpojumu finansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaņā ar domes apstiprinātu vienas dienas izmaksas tāmi un personas līdzmaksājuma 4,13 euro dienā par katru pakalpojuma sniedzēja institūcijā pavadīto dienu. Pakalpojums personai tiek sniegts ne vairāk kā 90 dienas kalendārā gadā. Gadījumos, kad personai ir piešķirts valsts pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana, personas pienākums ir pārskaitīt pabalstu pakalpojuma sniedzējam par periodu, kad tas atrodas institūcijā, kura nodrošina personai kopšanu.

Personas, kuras Ministru kabineta noteikumu noteiktā kārtībā atbilst trūcīgas personas (ģimenes) statusam, kā arī personas bez noteiktas dzīves vietas, kuru pēdējā reģistrētā dzīvesvieta bija Jūrmalas pilsētā, un tās ir sasniedzamas Jūrmalas administratīvajā teritorijā, un kurām saskaņā ar Labklājības pārvaldes veiktu personas ienākumu izvērtējumu, pamatojoties uz iesniegto iztikas līdzekļu deklarāciju, nav ienākumu (neskaitot pašvaldības pabalstus), ir atbrīvojamas no līdzmaksājuma. Šajā punktā minēto personu līdzmaksājumu 4,13 euro dienā sedz no Labklājības pārvaldei apstiprinātā budžeta finanšu iespēju robežās.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada saistošie noteikumi Nr. 2 "Sociālo pakalpojumu saņemšanas un finansēšanas kārtība" XI nodaļa) 

Lēmuma pieņemšanas termiņš 

10 darba dienas

Kas sniedz pakalpojumu

Pašvaldības SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs "Sloka"", Dzirnavu ielā 36/38.