Pakalpojuma veids

Nakts patversme sievietēm un vīriešiem

Ko ietver šis pakalpojums  

Naktspatversmes pakalpojumi ir pakalpojums ar naktsmītnes, vakariņu, brokastu un personiskās higiēnas iespēju nodrošināšanu personām bez reģistrētas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām.

Personas var uzturēties naktspatversmē 90 naktis kalendārajā gadā. Ja persona pilda klientu līdzdarbības pienākumus, Labklājības pārvalde, pamatojoties uz pakalpojumu sniedzēja personas vajadzību izvērtējumu, var pagarināt klienta uzturēšanās laiku naktspatversmē.

Personas, kuras reģistrētas rindā pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumā un ir bez noteiktas dzīvesvietas, var uzturēties naktspatversmē līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai.

Joma

Sociālais pakalpojums

Kas man jādara, lai varētu saņemt šo pakalpojumu

Lai personu uzņemtu naktspatversmē, personai ierodoties nakts patversmē, jāiesniedz pakalpojumu sniedzējam iesniegums un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Atsevišķos gadījumos personas var uzņemt naktspatversmē bez personu apliecinošu dokumentu uzrādīšanas, ja persona objektīvu apstākļu dēļ tos nevar uzrādīt.

Krīzes situācijā nonākušām personām lēmumu par nakts patversmes pakalpojuma piešķiršanu līdz 7 naktīm pieņem pakalpojumu sniedzējs, par to informējot Labklājības pārvaldi.

Kādi dokumenti man nepieciešami, lai saņemtu pakalpojumu

1. iesniegums

2. uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi).

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa

Iesnieguma veidlapa 

Kur iesniegt dokumentus un ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu

Pašvaldības iestāde "Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs"
Adrese: Raiņa iela 62; 
Tālrunis: 29403992

Sīkāka informācija  Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā, tālr. 67767316, 67767347 Lita Fecere

Kāda ir pakalpojuma maksa

Personai, uzturoties naktspatversmē, ir pienākums ievērot naktspatversmes iekšējās kārtības noteikumus un veikt līdzdalības maksājumu 0,30 euro apmērā par katru naktspatversmē pavadīto nakti. Ja personai nav līdzekļu līdzdalības maksājumu veikšanai, tā vienojas ar pakalpojumu sniedzēju par līdzdarbības pienākumu veikšanu, kurus paredz savstarpējā līgumā. Personas ir atbrīvotas no līdzdalības maksājuma veikšanas par laika periodu no uzņemšanas dienas naktspatversmē līdz Pārvaldes lēmuma pieņemšanai.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti

1. Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 18. jūnija saistošie noteikumi Nr. 16 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"

2. Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 26.septembra saistošie noteikumi Nr.38 "Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" maksas pakalpojumiem

Lēmuma pieņemšanas termiņš 

10 darba dienas vai krīzes situācijā pēc nepieciešamības

Kas sniedz pakalpojumu

Pašvaldības iestāde "Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs"
Adrese: Raiņa iela 62
Darba laiks: no plkst. 19.00
Tālrunis: 29403992