Pakalpojums  Pavadoņa pakalpojums tiek nodrošināts personām, kuras funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar patstāvīgi pārvietoties ārpus mājokļa. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt personas pamatvajadzības un uzlabot tās dzīves kvalitāti
Kam nepieciešams  1. trūcīgas vai maznodrošinātās personas;
 2. atsevišķi dzīvojošas nestrādājošās personas ar invaliditāti;
 3. atsevišķi dzīvojošas nestrādājošās pensijas vecuma personas.
Joma  Sociālie pakalpojumi
Kas man jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu persona vai tās likumiskais pārstāvis Labklājības pārvaldei iesniedz iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Ja dokumentus iesniedz personas likumiskais pārstāvis, tad uzrāda pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (iesniedz kopiju)
Kā varu pakalpojumu pieprasīt elektroniski, izmantojot internetu  Nevar
Kādi dokumenti man nepieciešami  1. pase;
 2. iesniedz ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību;
3. iesniedz psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālo (psihiatrisko) kontrindikāciju neesību pakalpojuma saņemšanai, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem.
Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa Iesnieguma veidlapa 
Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Sociālo pakalpojumu saņemšanas un finansēšanas kārtība"
Kāda ir pakalpojuma maksa Pakalpojuma izmaksas sedz pašvaldība
Pakalpojumu sniedz Pašvaldības iestāde "Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs", Strēlnieku prosp. 38.
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā Mellužu prosp. 83 
Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes Sociālais dienests Mellužu prosp. 83,
IV kabinets, L.Fecere, tālr. 67767372