Pakalpojums Pedagoģiski medicīniskā komisija
Kam nepieciešams Komisija izvērtē nepieciešamību bērnam ar veselības problēmām izglītību turpināt mājās.
Joma Izglītība
Kas man jādara, lai varētu saņemt atļauju 1. Jāpiesakās uz komisiju
2. Jāierodas uz komisijas sēdi. Komisijas sēdes notiek pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa" telpās, Lībiešu ielā 21.
3. Pamatojoties uz izpētes rezultātiem, komisija rakstiski sniedz atzinumu par bērna spējām, attīstības līmenim un veselības stāvoklim atbilstošāko izglītības programmu. Atzinums iesniedzams izglītības iestādē, kuru bērns apmeklē.
Kā varu pakalpojumu pieprasīt elektroniski, izmantojot internetu Nosūtot nepieciešamos dokumentus uz e-pastu: iveta.mantromovica@jurmala.lv
Kādi dokumenti man nepieciešami 1. vecāku iesniegums par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā
2. izglītojamā dzimšanas apliecība vai pase
3. vecāku personu apliecinošs dokuments
4. ģimenes ārsta atzinums par bērna vispārējo veselības stāvokli, tajā skaitā norādot ziņas par izglītojamā redzi un dzirdi;
5. ja iespējams, psihologa atzinums
6. ja bērns jau apmeklē izglītības iestādi, izglītības iestādes informācija par bērnu vai bērna raksturojums, kuri sagatavoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes
7. ja bērns komisiju apmeklē atkārtoti, un iepriekš ieteikta speciālās izglītības programma vai atbalsta pasākumi, tad kopā ar izglītības iestādes informāciju jāiesniedz individuālais izglītības plāns vai rehabilitācijas pasākumu izvērtējumu dinamikā
8. sekmju izraksts vai liecība, darba burtnīcas un pārbaudes darbi dzimtajā valodā un matemātikā
9. citi dokumenti atbilstoši bērna traucējumu veidam pēc Komisijas pieprasījuma
Iesnieguma veidlapa Iesnieguma veidlapa pedagoģiski medicīniskajai komisijai 
Izglītības iestādes informācijas pedagoģiski medicīniskajai komisijai veidlapa 
Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?  Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta nolikums Nr.49 "Jūrmalas pilsētas domes pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums
Kāda ir pakalpojuma maksa?  Bezmaksas
Lēmuma pieņemšanas  termiņš  Komisijas sēdes mācību gada laikā tiek organizētas pēc nepieciešamības.
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

klātienē Izglītības pārvaldē Dubultu prosp.1, 2.kabinetā 

pa tālr. 67511497
elektroniski uz e-pasta adresi iveta.mantromovica@jurmala.lv
Ar ko sazināties jautājumu gadījumā?

Izglītības pārvaldes
Vispārizglītojošo skolu speciāliste Iveta Mantromoviča
tālr. 67511497
e-pasts iveta.mantromovica@jurmala.lv

 

Uz komisijas sēdi ierodas bērns un viens no vecākiem vai vecāku pilnvarots pārstāvis. Ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt bērna spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam komisijas sēdē un pilnvaro personu, kura pārstāvēs bērna intereses. Pilnvarotajai personai nepieciešams personu apliecinošs dokuments. Ja bērnu uz komisijas sēdi pavada aizbildnis, tad nepieciešams bāriņtiesas lēmums par aizbildņa iecelšanu. Ja bērnu uz komisijas sēdi pavada audžuģimene, tad nepieciešams attiecīgās bāriņtiesas pilnvarojums.