Pakalpojuma veids

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pieaugušajiem (pansionāts)

Ko ietver šis pakalpojums

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām ir pakalpojums institūcijā pensijas vecuma personām un invalīdiem no 18.gadu vecuma, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās vai dienas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu un personai ir noteikts otrais, trešais vai ceturtais aprūpes līmenis.

Pieaugušo institucionālā aprūpe nodrošina personu ar mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju. 

Joma

Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā

Kas man jādara, lai varētu saņemt šo pakalpojumu

Jāvēršas Labklājības pārvaldē  un jāiesniedz:

1. iesniegums (veidlapa );
2. uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi).

Kādi dokumenti man nepieciešami, lai saņemtu pakalpojumu

1. iesniedz iztikas līdzekļu deklarāciju normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;
2. iesniedz ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību;
3. iesniedz psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālo (psihiatrisko) kontrindikāciju neesību aprūpes mājās pakalpojumu saņemšanai, ja aprūpes mājas pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
4. ja personai ir LR Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki, Labklājības pārvalde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izvērtē likumīgo apgādnieku ienākumus un materiālo stāvokli.

Kur iesniegt dokumentus un ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu

Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā Mellužu prosp.83
Sīkāka informācija pa tālruni 67767316, 67767347, Lita Fecere.

Kāda ir pakalpojuma maksa

Personas vai tās likumīgo apgādnieku pienākums ir samaksāt par pieaugušo aprūpes institūcijā sniegtajiem pakalpojumiem, slēdzot vienošanos ar pakalpojumu sniedzēju. Labklājības pārvalde izvērtē personu iespējas samaksāt par pieaugušo aprūpes institūcijā saņemto pakalpojumu, pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarāciju, ievērojot nosacījumus, ka persona sedz izdevumus par pieaugušo aprūpes institūcijā sniegtajiem pakalpojumiem no pensijas, piemaksas pie pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

Likumīgo apgādnieku rīcībā esošie līdzekļi pēc personai sniegtā pakalpojuma samaksas nedrīkst būt mazāki par summu, kas rēķināta, valstī noteikto minimālo darba algu reizinot ar koeficientu 1.5 uz pirmo ģimenes locekli (vai uz personu, kas dzīvo viena), un reizinot ar koeficientu 1.0 - uz katru nākamo ģimenes locekli.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada saistošie noteikumi Nr. 2 "Sociālo pakalpojumu saņemšanas un finansēšanas kārtība" IV un V nodaļa

Lēmuma pieņemšanas termiņš 

10 darba dienas

Kas sniedz pakalpojumu

Pašvaldības iestāde "Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs", Strēlnieku prosp. 38

Pašvaldības SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs "Sloka", Dzirnavu ielā 36/38