Joma Nekustamā īpašuma pirkšana, pārdošana, īre, noma
Kā varu pakalpojumu pieprasīt elektroniski Informācija tiek publicēta pēc domes lēmuma pieņemšanas sadaļā Izsoles
Kādi dokumenti man nepieciešami

Iesniegums , pielikumā:

juridiskām personām:

  • drošības naudas samaksu apliecinošs dokuments;
  • izsoles reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments;  
  • pilnvarotās personas pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments un tās pases vai personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

fiziskām personām:

  • drošības naudas samaksu apliecinošs dokuments;
  • izsoles reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments;
  • pases vai personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
  • pilnvarotās personas pārstāvības tiesību apliecinošs dokuments un tās pases vai personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu)
Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti 1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada 12.janvāra saistošie noteikumi Nr.3 "Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu"
2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 24.marta saistošie noteikumi Nr.8 "Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu"
3. Ministru kabineta 2014.gada 23.jūlija rīkojums Nr.373 "Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās Lielupes daļas, Varkaļu kanāla un jūras piekrastes joslas nodošanu Jūrmalas pašvaldības valdījumā"
4.  Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumi Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu"
5. Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija saistošie noteikumi Nr.15 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību"
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas Apmeklētāju apkalpošanas centros – informācija tiek publicēta pēc domes lēmuma pieņemšanas.
Lēmuma pieņemšanas termiņš Ja ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, pieteikums tiek reģistrēts dalībai izsolē.
Pamatojoties uz domes lēmumu, tiek sagatavots līgums.
Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu

Pašvaldības īpašumu nodaļa Jomas ielā 1/5

Ilze Demme, e-pasts: ilze.demme@jurmala.lv

Papildus informācija Pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumi pieejami sadaļā Izsoles.