Dokuments

Publisku pasākumu saskaņošana
Apraksts Fiziskas vai juridiskas personas plānota un organizēta sabiedrībai pieejama svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākuma publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības saskaņošana (atļaujas izsniegšana vai atteikums izsniegt atļauju).
Kam nepieciešams  Publisku pasākumu organizatoram (izņemot sapulces, gājienus un piketus, reliģisko organizāciju rīkotajiem pasākumiem)
Derīguma termiņš Uz pieprasīto (pasākuma) laiku
Kas man jādara, lai varētu saņemt atļauju
 
1. Pasākuma organizators iesniedz iesniegumu saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 6.pantu ne vēlāk kā 15 dienas pirms pasākuma (saskaņā ar 5.pantu)
2. Darba grupa izskata iesniegumu un nepieciešamības gadījumā pieprasa papildus informāciju un dokumentus
3. Pozitīva lēmuma gadījumā organizators apdrošina savu civiltiesisisko atbildību un iesniedz apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumetu
Kādi dokumenti man nepieciešami 1. Līgumu, ko pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par pasākuma tehnisko drošību, kā arī sabiedrisko kārtību un drošību, kopijas (apliecinātas)

2. Detalizēts pasākuma plāns – pasākuma norises vietas shēma (skatuves, telšu u.c. objektu izvietojums), scenārijs, teritorijas aprīkojuma montāžas un demontāžas laiks

3. Pasākuma norises vietas īpašnieka rakstveida piekrišana tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators
4. Dokumentu kopijas par bīstamo iekārtu ekspluatāciju, ja šādas iekārtas tiek izmantotas pasākumā
Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa Iesnieguma veidlapa 
Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti

Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums

Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošie noteikumi Nr.20 "Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi"
Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 1.aprīļa saistošie noteikumi Nr.17 (22.punkts) "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu"
Noteikumi  par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (Ministru kabineta noteikumi Nr.298; 08.05.2007.)
Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā (Ministru kabineta noteikumi Nr.526; 27.06.2006.)
Kāda ir pakalpojuma maksa Bez maksas
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas Apmeklētāju apkalpošanas centros
Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš  10 dienu laikā
Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu

Tūrisma un uzņēmējdarbībs attīstības nodaļa Dubultu prosp.2

e-pasta adrese: uznemeji@jurmala.lv  

tālrunis: 67511490

 

 

Ja vēlaties organizēt kultūras, sporta vai reklāmas pasākumu Jūrmalas pilsētā saskaņā ar Latvijas Republikā noteikto kārtību, ir jāsaņem Jūrmalas pilsētas domes pasākumu rīkošanas darba grupas atļauja.

 

Publisko pasākumu rīkošanas atļauja nav nepieciešama pasākumiem, kas tiek rīkoti valsts vai pašvaldības kultūras un sporta iestādēs. Valsts vai pašvaldības iestādēm ir jāinformē pašvaldība par šāda pasākuma organizēšanu.

 

Normatīvie akti, kas regulē reklāmas un informācijas izvietošanu:

Reklāmas plakātu izvietošanu pilsētas afišu stendos veic  PSIA " Dzintaru koncertzāle", Turaidas iela 1,  tālr. 67762115.