Rūpnieciskās zvejas limitu sadale

Dokuments

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums

Kam nepieciešams

Zvejošanai Rīgas jūras līcī Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā

Joma

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas pakalpojuma sniegšana

Derīguma termiņš

Līgumā norādītajā laikā

Kas man jādara, lai varētu saņemt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu

1.  Apmeklētāju apkalpošanas centrā jāiesniedz domei iesnieguma veidlapa ar pievienotajiem dokumentiem. 

2.  Jāparaksta sagatavotais līgums un tas jāsaņem.

3. Jāsamaksā domei maksu par piešķirto zvejas rīku limitu saskaņā ar līguma protokolu.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

1.  Apmeklētāju apkalpošanas centrā

2.  www.jurmala.lv

Kādas ir tālākās rīcības pēc mana iesnieguma saņemšanas Jūrmalas pilsētas domē?

1. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas darbinieks sagatavo lēmuma projektu, kuru izskata Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komisija un domes sēdē

2. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas darbinieks sagatavo rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu, kuru paraksta arī rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieks.

3. Nomnieks saņem nomas līgumu.

4. Nomnieks savlaicīgi samaksā maksu par piešķirto zvejas rīku limitu.

5. Nomnieks iesniedz Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (Rūpniecības ielā 23 Rīgā, LV-1045) nomas līgumu un saņem zvejas licenci un zvejas žurnālus.

Kādi dokumenti man nepieciešami?

Iesnieguma veidlapa pašpatēriņam ;
Iesnieguma veidlapa komerczveja

Kādi dokumenti man jāpievieno iesniegumam, lai saņemtu rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu

Pašpatēriņa zvejai dokumenti nav jāpievieno.

Komerciālajai zvejai (SIA, IU, IK,  zvejnieku saimniecībai):
- LR Zemkopības ministrijas Speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā;
- LR Uzņēmumu reģistra Komersanta reģistrācijas apliecība.

Kā varu pakalpojumu pieprasīt elektroniski?

Iesniegumu var nosūtīt elektroniski uz e- pasta adresi: pasts@jurmala.lv

Kas ir tiesīgs kļūt par rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieku?

Priekšroka ir Jūrmalas pilsētā deklarētajiem uzņēmējiem un iedzīvotājiem.
MK 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību" 71.punkts nosaka, ka, piešķirot zvejas rīku limitu (slēdzot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu), ņem vērā nomnieka zvejas iespējas un efektivitāti iepriekšējā zvejas tiesību izmantošanas termiņā, kā arī kopējo zvejas limita lielumu, zvejas tiesību nomnieku kopējo skaitu, vietējo pašvaldību zvejnieku priekšrocības un citus zivsaimnieciskus un reģionālus faktorus, kā arī, ja rūpnieciskās zvejas tiesības iznomā pašpatēriņa zvejai, šim zvejas veidam noteiktos zvejas limita ierobežojumus , t.i.- pašpatēriņa zvejai drīkst pieprasīt 1 zivju tīklu, 1 reņģu tīklu, 1 lucīšu murdu, 100 gb. zivju āķus (Ministru Kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumi Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos" punkts 7). Pēc LR "Zvejniecības likuma" 7. un 11.panta priekšroka saņemt zvejas licenci ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus.

Kāda ir pakalpojuma maksa?

- 21,34 EUR par zivju tīklu, garāku par 50 m, bet nepārsniedz 100 m
- 11,38 EUR par zivju tīklu līdz 50 m (izmantošanai tikai pašpatēriņa zvejā)
- 7,11 EUR par reņģu, brētliņu un salaku tīklu, garāku par 50 m, bet nepārsniedz 100 m
- 4,27 EUR par reņģu, brētliņu un salaku tīklu līdz 50 m (izmantošanai tikai pašpatēriņa zvejā)
- 14,23 EUR par 100 gab. āķiem,

 - 21,34 EUR par lucīšu murdu,
- 85,37 EUR par zivju murdu,
- 142,29 EUR par reņģu stāvvadu

Maksu nosaka saskaņā ar kādu normatīvo aktu?

MK 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. novembra lēmums Nr. 614 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali 2020. gadam zvejai Rīgas jūras līča piekrastē”;

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas slēgtās izsoles divu lucīšu murdu limitiem pašpatēriņa zvejai 2020.gadā Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētas administratīvajās robežās nolikums 

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas slēgtās izsoles pieciem reņģu tīklu limitiem specializētai salaku zvejai no 1.decembra līdz 15.aprīlim komerciālajai zvejai 2020.gadā Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētas administratīvajās robežās nolikums 

MK 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību",

MK 2009.gada 30.novembra noteikumi Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos"

LR "Zvejniecības likums"

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vides aizsardzības vecākās speciālistes,

tālr. 22012050, 26303418, 26441969

 

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE