Pakalpojums  Servisa dzīvokļa pakalpojums personai ar funkcionāliem traucējumiem nodrošina pēc iespējas ilgāku neatkarīgu un patstāvīgu dzīvi mājoklī, saglabājot pašaprūpes iespējas un funkcionēšanu sabiedrībā.  Servisa dzīvokļa pakalpojums tiek sniegts pašvaldības īpašumā esošā dzīvoklī.
Kam nepieciešams

Tiesības saņemt servisa dzīvokļa pakalpojumu ir atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti un pensionāram ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuram nepieder nekustamais īpašums, ja šī persona atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

1. personai ir noteikts otrais vai trešais aprūpes līmenis, kas pārsniedz iespēju personai patstāvīgi  nodrošināt neatkarīgu dzīvi  personas lietošanā esošajā dzīvojamā platībā;
2. ir saņēmusi ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieaugošo aprūpes institūcijā, un sociālās rehabilitācijas rezultātā personai šis pakalpojums turpmāk nav nepieciešams.
Joma Sociālie pakalpojumi
Kas man jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu persona vai tās likumiskais pārstāvis Labklājības pārvaldei iesniedz iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Ja dokumentus iesniedz personas likumiskais pārstāvis, tad uzrāda pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (iesniedz kopiju)
Kā varu pakalpojumu pieprasīt elektroniski, izmantojot internetu Nevar
Kādi dokumenti man nepieciešami 1. pase;
2. ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli; izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvas slimības) neesamību;
3. psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālo (psihiatrisko) kontrindikāciju neesību pakalpojumu saņemšanai, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
4. ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas personai noteikto aprūpes līmeņa un vajadzību novērtējumu, ja pakalpojums tiek pieprasīts 15.2 6.2.punktā noteiktajā gadījumā.
Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa Iesnieguma veidlapa 
Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Sociālo pakalpojumu saņemšanas un finansēšanas kārtība"
Kas sniedz pakalpojumu Pašvaldības iestāde "Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs"
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas? Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā Mellužu prosp. 83 
Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?  Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes Sociālais dienests Mellužu prosp. 83,
IV kabinets, L.Fecere, tālrunis 67767372