Sociālā palīdzība

Pakalpojuma veids

Sociālā palīdzība

Ko ietver šis pakalpojums  

Jūrmalas pilsētā persona (ģimene) atzīstama par trūcīgu saskaņā ar 2010.gada 30.marta MK noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu", kas nosaka, ka ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128.06 EUR (kas nepārsniedz 128,06 EUR ģimenei (personai)),
un ja tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra
saistošie noteikumi Nr.66 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību” 8.2prim 1. un 8.2prim 2.punktā noteiktos gadījumus minētos īpašumus; tā nav noslēgusi uztura līgumu, tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā; personai jābūt reģistrētai Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbniekam, izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta otrajā daļā minētos gadījumus.

Jūrmalas pilsētā persona (ģimene) atzīstama par maznodrošinātu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā ", kas nosaka, ka ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tai nepieder materiālie resursi un tā nav uzņēmusies saistības normatīvo aktu izpratnē, kas nosaka kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu un tā atbilst vienam no šādiem nosacījumiem: 1.  tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 50% no valstī noteiktās minimālās darba algas; 2. persona sasniegusi valsts vecuma pensijas piešķiršanas vecumu vai persona ar invaliditāti, ja tā dzīvo vienā mājsaimniecībā, tai nav Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto likumīgo apgādnieku un tās vidējie ienākumi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas."

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI) Jūrmalas pilsētā tiek piešķirts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.66 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību "
 

Sociālās palīdzības pabalstu veidi:

  1. pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI);
  2. dzīvokļa pabalsts;
  3. veselības aprūpes pabalsts;
  4. pabalsts personām ar funkcionāliem traucējumiem;
  5. pabalsts uzturam;
  6. pabalsts izglītības ieguves atbalstam;
  7. pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;
  8. pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai;
  9. apbedīšanas pabalsts;
  10. vienreizējie pabalsti.

Joma

Sociālā palīdzība

Kas man jādara, lai varētu saņemt šo pakalpojumu

Jāvēršas Labklājības pārvaldē  un jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi), un jāiesniedz iesniegums vēlamās palīdzības saņemšanai:

Kādi dokumenti man nepieciešami, lai saņemtu pakalpojumu

Dokumenti iesniedzami saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.marta Ministru kabineta noteikumu “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 3., 6., 13. 2prim, 13.3prim, 15.punktiem un MK noteikumu pirmo un ceturto pielikumu.

Kur iesniegt dokumentus un ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu

Labklājības pārvaldes Sociālais dienests

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums;

2010.gada 30.marta MK noteikumi Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu";
Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošie noteikumi Nr.66 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību"
Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošie noteikumi Nr.40 "Par īpašumiem, atzīstot ģimeni vai atsevišķi dzīvojošu personu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jūrmalas pašvaldībā"
2009.gada 26.februāra saistošie noteikumi Nr.5 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā

Lēmuma pieņemšanas termiņš 

1 mēnesis

Kas sniedz pakalpojumu

Labklājības pārvalde

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE