Pakalpojuma veids

Sociālā rehabilitācija noteiktām personu grupām par valsts budžeta līdzekļiem

Ko ietver šis pakalpojums 

Līdz 21 dienu ilgu sociālās rehabilitācijas kursu par valsts budžeta līdzekļiem ir tiesīgi saņemt:

personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, kā arī personas ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā, ja funkcionālie traucējumi atbilst Ministru kabineta 2009. gada 31. marta noteikumos nr.297 "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasības sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem" noteiktajiem kritērijiem;

likuma "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" 2. un 4.pantā minētās personas;

"Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma" 15.pantā minētās personas.

Personas ar prognozējamo invaliditāti darbspējīgā vecumā un personas ar prognozējamo invaliditāti pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā, ja personas funkcionālie traucējumi atbilst Ministru kabineta 2009. gada 31. marta noteikumos nr.297 norādītajiem kritērijiem un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinātajā personas individuālajā rehabilitācijas plānā ir noteikta nepieciešamība saņemt pakalpojumus.

Joma

Sociālais pakalpojums

Kas man jādara, lai varētu saņemt šo pakalpojumu un kādi dokumenti man nepieciešami, lai saņemtu pakalpojumu

Lai personas ar funkcionāliem traucējumiem saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, personai jāvēršas pie sava ģimenes ārsta. 

Persona ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kura strādā, Ministru kabineta 2009. gada 31. marta noteikumu nr.297 9.3.apakšpunktā minētajā iesniegumā papildus norāda, ka ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja, vai norāda nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru un komersanta firmu, ja ir individuālais komersants, vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, ja veic saimniecisko darbību. Pieprasot pakalpojumus atkārtoti, persona iesniegumā norāda, kādas darbības tā veikusi pēc pakalpojuma saņemšanas pabeigšanas, lai saglabātu vai uzlabotu savas funkcionālās spējas.

Ja pakalpojumus vēlas saņemt persona ar prognozējamu invaliditāti, iesniegumu par pakalpojumu piešķiršanu, Ministru kabineta 2009. gada 31. marta noteikumu nr.297  9.1.apakšpunktā minēto atzinumu un 9.2.apakšpunktā minētos dokumentus persona Sociālās integrācijas valsts aģentūrā iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

Papildus:
1. jāiesniedz iesniegums (veidlapa );
2. jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi).


Persona, kas atrodas medicīniskās rehabilitācijas institūcijā, pēc ārstējošā ārsta novērtējuma var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu steidzamības kārtā. Šajos gadījumos visu dokumentāciju kārto ārstniecības iestāde.

Lai politiski represētās personas un ČAES seku likvidācijas dalībnieki saņemtu sociālo rehabilitāciju, klientam jāvēršas Labklājības pārvaldē.

Jāuzrāda pasi un  politiski represētās personas vai ČAES seku likvidācijas dalībnieka apliecību.


Papildus:

1. jāiesniedz iesniegums (veidlapa );

2. ģimenes (ārstējošā) ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli un medicīnisku kontrindikāciju neesību pakalpojumu saņemšanai.

Kur iesniegt dokumentus un ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu

Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā
Sīkāka informācija pa tālruni 67767316, 67767347, Ingrīda Zemīte.

Kāda ir pakalpojuma maksa

Valsts apmaksāts pakalpojums

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti

2009.gada 31.marta MK noteikumi Nr.279 „Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasības sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem "

Lēmuma pieņemšanas termiņš 

10 darba dienas

Kas sniedz pakalpojumu

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sniedz "Sociālās integrācijas valsts aģentūra" .