Pakalpojuma veids

Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem (krīžu centrs)

Ko ietver šis pakalpojums

Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem ir pakalpojums, kas nodrošina terminētu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem no 2 līdz 18 gadu vecumam, kuru ģimenēs krīzes situācijas rezultātā ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi.

Pakalpojums ietver bērnu izmitināšanu 24 stundas diennaktī; sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, psiholoģisko palīdzību; palīdzību izglītības apguvē un sociālo iemaņu attīstībā; sadarbību ar citām institūcijām bērna un viņas ģimenes interesēs, bērna tiesību aizsardzībā.

Joma

Krīžu centra pakalpojums

Kas man jādara, lai varētu saņemt šo pakalpojumu

Lai saņemtu pakalpojumu, bērns personīgi, vecāku pavadībā, vai citu fizisku vai juridisku personu pavadībā jebkurā diennakts laikā ierodas „Paspārnē" un iesniedz iesniegumu ar lūgumu piešķirt pakalpojumu. Noskaidrojot bērna vajadzības, „Paspārne" lemj par pakalpojuma sniegšanas uzsākšanu un trīs darba dienu laikā pēc bērna uzņemšanas „Paspārnē" paziņo Labklājības pārvaldei un Bāriņtiesai par bērna uzņemšanas faktu.

Kur iesniegt dokumentus un ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu

Atbalsta centrs bērniem "Paspārne",
Sēravotu iela 9, Ķemeri, tālr. 26320611

Kāda ir pakalpojuma maksa

Sniegtais pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada saistošie noteikumi Nr. 2 "Sociālo pakalpojumu saņemšanas un finansēšanas kārtība " XII nodaļa

Lēmuma pieņemšanas termiņš 

Nekavējoties

Kas sniedz pakalpojumu

Atbalsta centrs bērniem "Paspārne", Sēravotu iela 9, Ķemeri, tālr. 26320611