Pakalpojuma veids

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem un pilngadīgām personām, kuri atkarīgi no psihoaktīvām vielām (alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām)

Ko ietver šis pakalpojums  

Bērni sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņem pēc pilna motivācijas un ārstēšanas kursa pabeigšanas narkoloģiskajā ārstniecības iestādē vai pēc narkologa noteiktā ārstēšanas kursa pabeigšanas. Bērni pakalpojumus var saņemt atkārtoti, kā arī pabeigt uzsāktā pakalpojums kursa saņemšanu pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja līdz tā pilnīgai pabeigšanai atlikuši ne vairāk, kā seši mēneši.

Pilngadīgas personas pakalpojumus saņem pēc pilna ārstēšanās kursa saņemšanas. Pilngadīga persona pakalpojumus var saņemt atkārtoti, bet ne biežāk kā reizi divos gados.

Joma

Sociālais pakalpojums

Kādi dokumenti man nepieciešami, lai saņemtu pakalpojumu

1. - bērna likumiskā pārstāvja iesniegums (veidlapa bērniem ) par bērna uzņemšanu specializētā sociālās rehabilitācijas institūcijā;
   - pilngadīgas personas iesniegums (veidlapa pieaugušajiem ​)

2. narkologa izsniegta izziņa;
3. ģimenes ārsta izziņa Nr. 0/27u par personas veselības stāvokli;
4. uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi).

Kur iesniegt dokumentus un ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu

Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā
Sīkāka informācija pa tālruni 67767140.

Kāda ir pakalpojuma maksa

Valsts apmaksāts pakalpojums

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti

2006.gada 6.novembra MK noteikumi Nr.914 „Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus "

Lēmuma pieņemšanas termiņš 

10 darba dienas

Kas sniedz pakalpojumu

Sociālo pakalpojumu sniedzēji, kas ieguvuši tiesības sniegt pakalpojumus par valsts sociālā pabalsta līdzekļiem.