Pakalpojuma veids

Sociālās un veselības aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām

Ko ietver šis pakalpojums 

Sociālās un veselības aprūpes pakalpojums institūcijā ir terminēts sociālās un veselības aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām, kurām veselības stāvokļa dēļ vai funkcionālu traucējumu dēļ ir objektīvas grūtības saņemt ambulatorus veselības aprūpes pakalpojumus dzīves vietā.

Sociālās un veselības aprūpes pakalpojums ietver sociālās aprūpes pakalpojumus ar izmitināšanu 24 stundas diennaktī; ģimenes ārsta vai citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpildi, izmantojot valsts noteiktās garantijas veselības aprūpē.

Joma

Sociālā un veselības aprūpe

Kas man jādara, lai varētu saņemt šo pakalpojumu 

Sociālās un veselības aprūpes pakalpojums personām tiek sniegts noteiktu laiku, pamatojoties uz sociālo pakalpojumu sniedzējam „Veselības un sociālās aprūpes centrs - „Sloka"" iesniegtu ģimenes ārsta vai ārsta speciālista izrakstu „Izraksts no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes" (veidlapa Nr. 027/u) ar atzīmi par precizēto ievietošanas laiku, ievietošanas mērķi, ārstēšanas plānu un termiņu.

Sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām nav tiesīgas saņemt personas ar psihiskām slimībām un akūtiem psihiskiem stāvokļiem, kad nepieciešama personas atrašanās specializētā ārstniecības iestādē, personām ar akūtām infekciju slimībām, tai skaitā hospitālo infekciju, personām ar išēmisko insultu, ja tās uzturējušās stacionārā mazāk par 10 dienām.

Kādi dokumenti man nepieciešami, lai saņemtu pakalpojumu

ģimenes ārsta vai ārsta speciālista izraksts „Izraksts no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes" (veidlapa Nr. 027/u) ar atzīmi par precizēto ievietošanas laiku, ievietošanas mērķi, ārstēšanas plānu un termiņu.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa

Brīvā formā

Kur iesniegt dokumentus un ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu

Pašvaldības SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs "Sloka"", Dzirnavu ielā 36/38.

Kāda ir pakalpojuma maksa 

Sociālās un veselības aprūpes pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātu vienas dienas izmaksas tāmi un personas līdzmaksājuma 4,13 euro dienā par katru pakalpojuma sniedzēja institūcijā „Veselības un sociālās aprūpes centrs – „Sloka”” pavadīto dienu. Personas, kuras Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu noteiktā kārtībā atbilst trūcīgas personas (ģimenes) statusam, kā arī personas bez noteiktas dzīvesvietas, kuru pēdējā reģistrētā dzīvesvieta bija Jūrmalas pilsētā, un tās ir sasniedzamas Jūrmalas administratīvajā teritorijā un kurām saskaņā ar Labklājības pārvaldes veiktu personas ienākumu izvērtējumu, pamatojoties uz iesniegto iztikas līdzekļu deklarāciju, nav ienākumu (neskaitot pašvaldības pabalstus), ir atbrīvojamas no līdzmaksājuma. Šajā punktā minēto personu līdzmaksājumu 4,13 euro dienā sedz pašvaldības budžets. Gadījumos, kad personai ir piešķirts valsts pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana, personas pienākums ir pārskaitīt pabalstu pakalpojuma sniedzējam par periodu, kad tas atrodas institūcijā, kura nodrošina personai kopšanu.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 "Sociālās un veselības aprūpes pakalpojumi institūcijā pilngadīgām personām" XV ' nodaļa

Lēmuma pieņemšanas termiņš 

10 darba dienas

Kas sniedz pakalpojumu

Pašvaldības SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs "Sloka"", Dzirnavu ielā 36/38.