Pakalpojums  Specializētās darbnīcas pakalpojums ir darbnīca ar speciāli pielāgotām darba vietām un nodrošinātu speciālistu atbalstu personām ar invaliditāti darbspējīgajā vecumā ar mērķi attīstīt to sociālās un funkcionālās prasmes, veicināt un motivēt šo personu iesaisti nodarbinātības pasākumos un integrāciju sabiedrībā
Kam nepieciešams personām ar invaliditāti darbspējīgā vecumā
Joma Sociālie pakalpojumi
Kas man jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu persona vai tās likumiskais pārstāvis Labklājības pārvaldei iesniedz iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Ja dokumentus iesniedz personas likumiskais pārstāvis, tad uzrāda pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (iesniedz kopiju)
Kā varu pakalpojumu pieprasīt elektroniski, izmantojot internetu Nevar
Kādi dokumenti man nepieciešami  1.pase;
 2. iesniedz ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību;
 3. iesniedz psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālo (psihiatrisko) kontrindikāciju neesību pakalpojuma saņemšanai, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem.
Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa Iesnieguma veidlapa ​ 
Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Sociālo pakalpojumu saņemšanas un finansēšanas kārtība"
Kāda ir pakalpojuma maksa Pakalpojuma izmaksas sedz pašvaldība
Pakalpojumu sniedz Pašvaldības iestāde "Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs", Strēlnieku prosp. 38.
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā Mellužu prosp. 83 
Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes Sociālais dienests Mellužu prosp. 83,
IV kabinets, L.Fecere, tālrunis 67767372