Pakalpojuma veids

Transporta pakalpojumi personām ar apgrūtinātu pārvietošanos

Apraksts

Speciālā transporta pakalpojums ir pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās ar sabiedrisko transportu. Pakalpojuma mērķis ir uzlabot šo personu dzīves kvalitāti.

Speciālā transporta pakalpojums netiek piešķirts personām, kuras atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

Speciālā transporta pakalpojums ietver palīdzību personai iekļūt un izkļūt no dzīvesvietas un ārstniecības vai citas iestādes; palīdzību personai iekļūt un izkļūt no speciālā autotransporta līdzekļa; personas un, ja nepieciešams, tās pavadoņa transportēšanu ar speciālo autotransporta līdzekli, izņemot personas, kuras ir transportējamas guļus stāvoklī; personas gaidīšanu pie ārstniecības vai citas iestādes.

Ko ietver šis pakalpojums

Speciālā transporta pakalpojumu var saņemt:
1. personas, kurām ir veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisijas vai tās struktūrvienības izdota izziņa par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās;
2. pensijas vecuma personas un invalīdi, kuriem nav LR Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki un ir apgrūtināta pārvietošanās ar sabiedrisko transportu, un kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu, lai saņemtu valsts un pašvaldības piešķirtos veselības un sociālos pakalpojumus; 
3. personas, kurām noteikta atbilstība maznodrošinātas personas statusam un ir apgrūtināta pārvietošanās ar sabiedrisko transportu, lai saņemtu valsts un pašvaldības piešķirtos veselības un sociālos pakalpojumus;
4. personas, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās ar sabiedrisko transportu un ir nepieciešama dialīze un ar to saistīto izmeklējumu nodrošināšana.
5. bērniem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuriem ir ģimenes ārsta vai ārsta speciālista izraksts „Izraksts no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes" (veidlapa Nr. 027/u) ar atzīmi par nespēju pārvietoties ar sabiedrisko transportu, lai nodrošinātu bērnu nokļūšanu no dzīvesvietas līdz Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestādei un atpakaļ."

Joma

Sociālā aprūpe

Kas man jādara, lai varētu saņemt šo pakalpojumu 

Jāvēršas Labklājības pārvaldē  un jāiesniedz:

1. iesniegums:
  - pieaugušajiem (veidlapa ​); 
  - bērniem (veidlapa ​)
2. uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi).

Kādi dokumenti man nepieciešami, lai saņemtu pakalpojumu

Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Sociālo pakalpojumu saņemšanas un finansēšanas kārtība" VIII nodaļa

Kur iesniegt dokumentus un ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu 

Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā
Sīkāka informācija pa tālruni 67767316, 67767347, Ingrīda Zemīte.

Kāda ir pakalpojuma maksa

Speciālā transporta pakalpojumi tiek finansēti no pašvaldības budžeta.

Personām ar invaliditāti un kurām ir veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisijas vai tās struktūrvienības izdota izziņa par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, speciālā transporta pakalpojumu piešķir bez personu ienākumu izvērtēšanas, un pakalpojuma apmērs ir ne vairāk kā 600 km kalendāra gadā.

Pensijas vecuma personām un invalīdiem, kuriem nav LR Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki un ir apgrūtināta pārvietošanās ar sabiedrisko transportu, un kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu, kā arī personām, kurām noteikta atbilstība maznodrošinātas personas statusam un ir apgrūtināta pārvietošanās ar sabiedrisko transportu, speciālā transporta pakalpojumu piešķir, apstiprinot ikreizēju pakalpojuma sniegšanas nepieciešamību;

Personām, kurām nepieciešama dialīze, speciālā transporta pakalpojumu dialīzes un ar to saistīto izmeklējumu nodrošināšanai piešķir bez personu ienākumu izvērtēšanas un pēc personu individuālas nepieciešamības.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Sociālo pakalpojumu saņemšanas un finansēšanas kārtība" VIII nodaļa

Lēmuma pieņemšanas termiņš 

10 darba dienas

Kas sniedz pakalpojumu

Pašvaldības iestāde "Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs", Strēlnieku prosp. 38.