Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Lašu iela 9A, Jūrmala 35 1103 Dzelzceļa staciju, autoostu, civilo lidostu un upju ostu apbūve
Plūdu iela 1, Jūrmala 34 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 36, Jūrmala 34 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Lašu iela 9A, Jūrmala 34 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Skolas iela 1307 30 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Varoņu iela 11, Jūrmala 26 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
Plūdu iela 4, Jūrmala 23 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Lienes 6 18 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Tirgoņu iela 6 17 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Asari 0113 0 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Bažciems 0045 0 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Bažciems 0048 0 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Turaidas iela 19A, Jūrmala 0 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve