Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Ceru iela 0051 632 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzirnavu iela 50, Jūrmala 4991 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Jurģu iela 0046 2524 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kuģu iela 1727 1327 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Medņu iela 4745 4119 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Priedaine 0003 7687 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Sienāžu iela 2214 4331 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Talsu šoseja 31 k-4, Jūrmala 85 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Ventspils šoseja 37 12416 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
Asari 0078 1598 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ceru iela 0053 303 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzirnavu iela 58 3360 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Jurģu iela 0063 1649 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kuģu iela 2811 1428 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Medņu iela 4746 3732 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Priedaine 0004 17192 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Siguldas iela 0041 2749 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Talsu šoseja 31 k-5, Jūrmala 423 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Ventspils šoseja 41A, Jūrmala 5421 1001 Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve
Asari 0012 424 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
Cesvaines iela 0055 787 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzirnavu iela 59, Jūrmala 2719 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Jurģu iela 10, Jūrmala 1509 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Kuldīgas iela 0027 542 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Medņu iela 5514 4081 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā