Pašvaldības īpašumi
Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Raiņa iela 16, Jūrmala 1462 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 1504 5890 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Raiņa iela 118, Jūrmala 7598 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Raiņa iela 110, Jūrmala 424 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Raiņa iela 110, Jūrmala 4306 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
Raiņa iela 11, Jūrmala 87 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 3 982 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 0409 5960 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Raga iela 0019 7174 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pūres iela 2718 4279 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pūpolu iela 1911 1901 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pūces iela 0052 2202 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Putu iela 3408 1143 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Putnu iela 2, Jūrmala 254 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Putnu iela 0058 1710 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Puškina iela 7A, Jūrmala 656 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
Puškina iela 5, Jūrmala 329 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Puškina iela 3, Jūrmala 960 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Puškina iela 0134 6676 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Purvu iela 0113 464 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pureņu iela 0186 481 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pumpuru iela 1214 2956 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pumpuri 3301 586787 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Pumpuri 3101 156429 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Pumpuri 2005 7059 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE